۱۰۹, اس ام اس عاشقانه

شق فراموش کردن نیست ،بخشیدن است
گوش کردن نیست ، درک کردن است
دیدن نیست ، احساس کردن است
جا زدن و کنار کشیدن نیست صبر کردن و ادامه دادن است
حتی تنها . . .

 

ارسال : Asal Banoo

۱۰۱, پیامک جدید

اگـر سکوت کـردم بـه روی زندگــی ،

بـه پــای خـوب بودنـم نــگذار !

روزگـار بـا ضربـه هایـش مـرا لـال کــرده ..

فــقط گهگاهــی لبـخند میزنـم کـه بــداند ،

هنــوز هـم مـقاومم بــرای ضربـه هایـش

ارسال : ندا صالحی