۱۰۱, پیامک جدید

اگـر سکوت کـردم بـه روی زندگــی ،

بـه پــای خـوب بودنـم نــگذار !

روزگـار بـا ضربـه هایـش مـرا لـال کــرده ..

فــقط گهگاهــی لبـخند میزنـم کـه بــداند ،

هنــوز هـم مـقاومم بــرای ضربـه هایـش

ارسال : ندا صالحی