۸۸, جک پ ن پـ

دارم اسپری به خودم می زنم میگه اسپریه ؟

میگم پ نه پ حشره کش تارو ماره دارم به خودم می زنم گودزیلای تو موهام از بین بره .
*****
به طرف گفتم : اقا ماشینتو از جلوی پارکینگ بردار

گفت : مگه ماشین توشه

گفتم : پس نه په تایتانیکم رو توش پارک کردم
*******
میگم وای که چقدر دوست دارم میگه از ته دل میگی ؟

پ نه پ از پشت لوزالمعده می گم

 

۸۷, جک پ ن پ

جلو عابر بانک تو صف وایساده بودم یارو می گه ببخشید شما پول می خواین ؟

پ نه پ خونه کامپیوتر نداریم میام اینجا ایمیلم رو چک کنم

*****

هزار تومن دادم .

کارت متروم رو هم دادم .

یارو می گه هزار تومن شارژ بشه ؟

پ نه پ هفتاد و پنج هزار تومن شارژ بشه

باقی شو تو اقساط ۲۴ ماهه می دم

۸۶, جوک پـ ن پـ

روی انگشتم چسب زخم زدم رفیقم می گه زخم شده ؟

 گفتم پ نه پ عمل باز قلب کردم انگشتم زخم شد

****

با رفیقم رفتم خرید برگشتیم دیدیم ماشینش نیست

میگه دزدیدنش ؟

میگم : پس نه په خسته شده از بس اینجا وایساده بود

اس داد گفت می ره خونه